Drie boeken vol inspiratie voor discipelschap

Jezus is het begin van alle discipelschap.
En hij is er ook het einde van.
Daarom gaan deze drie boeken voor leerlingen van Jezus over hém!


Sinds enige tijd staat in Nederland discipelschap hoog op de agenda van veel kerken en christenen. Er is een breed verlangen om weer bezig te zijn met de opdracht die Jezus heeft gegeven: leerlingen maken (Matteüs 28:18-20). Dit is een prachtige ontwikkeling want in discipelschap klopt het hart van kerk zijn en christen zijn.

Tussen 2004 en 2008 schreef ik een drieluik van boeken over Jezus. Het woord discipelschap kwam in die boeken niet voor, simpelweg omdat dat woord voor mij geen bijzondere betekenis had. Achteraf zie ik dat wat er in die drie boeken aan de orde komt niets anders is dan: inspiratie om als discipel van Jezus te leven!

De drie boeken beschrijven in wezen drie fases in discipelschap:

Op 4 september 2015 zijn deze drie boeken opnieuw verschenen! Van harte hoop ik dat deze Jezustrilogie een inspiratiebron mag vormen voor iedereen die meer wil leren leven als discipel van Jezus!

Jos Douma, september 2015


De pers over Jezus ontdekken:

...Jos Douma spreekt de taal van vandaag en heeft het over
een van de meest kenmerkende thema’s van vandaag....

Tjerk de Reus, Friesch Dagblad

...Jezus ontdekken is een bevlogen boekje zonder
hoogdravende of moeilijke taal...

Ati van Gent, Eva

...Ik wens het boek van Jos Douma lezers toe die de
heerlijke uitstraling van de Verlosser met hem ontdekken...

Erik de Boer, Nederlands Dagblad

...De mooiste dingen worden zo gezegd,
dat ze ook werkelijk dichtbij komen.

Bas Luiten, De Reformatie

...Je moet van Jezus houden, maar dat is dan ook alles
waar het in alle opzichten om gaat...

Henk Medema, Bode